Maryam Fanni
hej ⦾ maryamfanni • se / +46(0)735566214
MF is a graphic designer based in Stockholm.

Back to Index


Bilder av världenEfterordet i boken:

Hur kan vi kritiskt granska bilden av vår planet? Vilka föreställningar om världen fostras vi in i? Vilka berättelser ryms inom en karta? Hur präglar det vår syn på omvärlden? Hur kom kartan till?

Denna bilderbok är ett resultat av ett konstpedagogiskt samarbete på temat avkolonisering och kartor. Vi som har utformat arbetet är Paula Urbano, konstnär och Maryam Fanni, grafisk formgivare, på uppdrag av Konsthall C, som har ett återkommande pedagogiskt samarbete med Farsta Stadsdelsförvaltning och dess förskolor, i vilket stadsdelens femåringar deltar.

Barn börjar intressera sig för och lära känna kartor och jordklotet i förskoleåldern, och ritar inte sällan in kartor och vägbeskrivningar i sina teckningar på olika sätt. De geografiska kartor som vi exponeras för genom skolan och kartböcker är inga neutrala bilder, utan laddade med lång historia av kolonialism, politiska och ekonomiska maktförhållanden. Kartor har ett sanningsanspråk, men visar för det mesta världen ur kartritarens perspektiv. Därför är det viktigt att ha insikt i hur de är skapade.

Vår tanke med 2018 års konstpedagogiska samarbete, har varit att försöka öppna upp för och etablera en kritisk syn på kartan och kartritande, genom att utrusta både vuxna och barn med en medvetenhet om vilken makt kartor har och kan ha. Fokus har varit att titta närmare på olika bilder och representationer av jordklotet och världskartan historiskt och idag, samtidigt som barnen har fått prova att göra egna kartläggningar av platser de känner, både intellektuellt och känslomässigt.

Kartor har makt och förmåga att beskriva och påverka vår syn på världen. En karta behöver inte nödvändigtvis beskriva geografiska eller fysiska förhållanden, utan kan också återge relationer och upplevelser, vilket blir tydligt i barnens förslag på hur världen ser ut. Redan som barn är många medvetna om och färgade av politiska förhållanden i världen, vilket kan ta sig i uttryck i de bilder de gör.

Detta konstpedagogiska arbete, som heter ”Bilder av världen”, är uppdelat i flera steg som resulterat i en utställning på Kulturhuset Fanfaren i juni 2018, den här bilderboken, samt en större utställning på Konsthall C i november 2018.

”Bilder av världen” tog avstamp i en serie övningar som vi tagit fram och presenterat för personalen på förskolorna, som i sin tur arbetade pedagogiskt med femåringarna på de 22 förskolor som valde att delta. Övningarna kretsade kring tre teman: Min världskarta, Att göra en gemensam karta över en park, och När jag är vilse. Efter några månader fick vi in ungefär 400 teckningar som skulle omarbetas till utställning och bok. Många av dessa teckningar medföljdes av text som personalen antecknat, det kunde vara förklarande beskrivningar av teckningarna men även tankar och reflektioner. På så vis kunde vi få en liten inblick i och ta del av de samtal och funderingar som pågått under processen.

Det har varit en stor utmaning och en ynnest att hantera och bearbeta detta rika material. Till boken har vi försökt göra ett urval som både fångar upp och återger de tanketrådar som vi såg som återkommande, men även de som var mer ensamma i sitt slag, för att ge en så rättvisande bild som möjligt av materialet. Detta hade givetvis gått att göra på tusen andra sätt. På den utställning som gjordes innan bokens färdigställande visades materialet i sin helhet.

Vår ambition har varit att sammanställa en bok som kan vara av värde för en utomstående läsare såväl som för de medverkande, i att förmedla den process som förskolans barn och personal tagit del av. Alla texter och bilder är alltså hämtade från barnens material, så när som på några avsnitt som vi har skrivit, dessa skiljer sig i hur teckensnittet ser ut.

Tack till alla barn och all förskolepersonal, Corina Oprea och Anders Jacobson på Konsthall C, Marie Ehrenbåge på Farsta stadsdelsförvaltning, och testläsarna Bitte Andersson, Macarena Dusant och Annika Elmqvist.

Maryam Fanni och Paula Urbano,
Stockholm juli 2018

Förskolor som deltagit:
Blombacka, Bullerbyn, Ejdern, Ekebergabacken, Fölet, Guldgruvan, Havsörnen, Kavat, Kolonetten, Krabat, Lövlunda, Morgongården, Morkullan, Regnbågen, Samsö, Solrosen, Skogsbacken, Skogslyan, Sunnan, Vildanden, Ålö, Äppelgården